Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring AGGI Harmony in Your Home
Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de
openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met
betrekking tot die gegevens.
Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer u de Dienst gebruikt, gaat u
akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid.
AGGI Harmony in Your Home (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de https://www.aggi.nl website.

1. Gegevensverzameling en gebruik
Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te
verbeteren. Wij verzamelen uw gegevens om:
• Uw betaling te kunnen afhandelen
• Uw bestellingen te kunnen leveren (zowel goederen als diensten)
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.
Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om:
• Om u wijzigingen in onze Dienst te melden
• Om u de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van
onze Dienst
• Om onze klanten steun te verlenen
• Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te
verbeteren
• Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
• Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen
• Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te bieden over onze goederen,
diensten en evenementen die gelijkaardig zijn aan wat u in het verleden al gekocht hebt of waar u
informatie over hebt gevraagd, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te
ontvangen.

2. Soorten gegevens die worden verzameld
2.1. Persoonsgegevens
Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare
informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met u of om u te
identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is
niet beperkt tot:
• E-mailadres
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• Adres, provincie, postcode, stad
• KvK gegevens & BTW nummer
• Cookies en Gebruiksgegevens
2.2. Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en
hoe deze wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”) Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten
zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van uw computer, het type browser, de versie van de
browser, de pagina’s die u hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd
die u hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.
2.3. Tracking & cookiegegevens
Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we
bewaren bepaalde informatie.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen
bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar uw browser en opgeslagen op uw apparaat.
Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt zoals beacons, tags en scripts om gegevens te
verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Maar als u geen cookies aanvaardt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze Dienst
gebruiken.
Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:
Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om uw voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij
te houden.
Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

3. Overdracht van gegevens
Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar — en bewaard op —
computers die zich buiten het rechtsgebied van uw provincie, land of een andere overheidsinstantie
bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in uw
rechtsgebied.
Let erop dat, als u zich buiten Nederland bevindt en u ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens,
inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Nederland en ze daar verwerken.
Uw instemming met dit Privacyverklaring gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan
dat u akkoord gaat met die overdracht.
AGGI Harmony in Your Home zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te
zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacyverklaring worden behandeld en
dat uw Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen
gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

4. Openbaarmaking van gegevens
4.1. Wettelijke vereisten
AGGI Harmony in Your Home kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de
mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Om de rechten en eigendom van AGGI Harmony in Your Home te beschermen en te verdedigen
• Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
• Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
• Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid
4.2. Veiligheid van gegevens
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van
verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar
streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om uw Persoonsgegevens te beschermen,
kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.
Wij zijn verplicht om eventuele datalek te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die
waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt
door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@aggi.nl
4.3. Dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst (“Dienstverleners”) te
vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze
Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.
Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in
onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere
doeleinden.
4.4. Betaal Service
Wij gebruiken de volgende betaal services om betalingen af te handelen via onze webshop.
• Wij wisselen mogelijk uw persoonlijke data uit met Mollie (https://www.mollie.com/nl/privacy)
voor de betalingsprocessen.
4.5. Analytics
Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te
analyseren.
• Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert.
Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden.
Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens
gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te
personaliseren.
U kunt aangeven dat u uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar wenst te maken voor Google Analytics
door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat het
Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen informatie kan delen met Google Analytics
over uw activiteiten op het internet.
Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij u naar de internetpagina van
Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en
4.6. Links naar andere sites
Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een
link van een externe partij wordt u naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden u sterk aan het
Privacyverklaring te verifiëren van elke site die u bezoekt.
Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het
privacyverklaring of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.
5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld, aldus de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Sommige
gegevens zijn wij verplicht om langer te bewaren en hanteren dan de wettelijke bewaartermijnen van
maximaal 7 jaar.
6. Privacy van kinderen
Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 16
jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en u stelt vast dat uw kind ons persoonsgegevens heeft
geleverd, vragen wij u contact op te nemen met ons. Als u vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben
verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen
ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AGGI en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebbe in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aggi.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
8. Wijzigingen van Privacyverklaring
Wij kunnen ons Privacyverklaring op gezette tijden bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van
eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacyverklaring te publiceren op deze pagina.
Wij zullen u op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de
wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in
dit Privacyverklaring.
Wij raden u aan dit Privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen
aan dit Privacyverklaring gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.
9. Contact opnemen
Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw gegevens
verwerken dan kunt u zich richten tot mevr. A. Jachymska, die binnen AGGI toezicht houdt dat uw
persoonsgegevens op correcte gegevens verwerkt worden. U kunt haar bereiken via
email: Contact@aggi.nl.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat uw gegevens niet op de
juiste manier worden verwerkt of beveiligd. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons